OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového portálu vyletyvturecku.cz

platné a účinné od 15. února 2019

pro rezervace a prodej výletů, vstupenek zábavních, zážitkových nebo jiných akcí na využití volného času prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vyletyvturecku.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Organizátor

1.1.1. Internetový portál vyletyvturecku.cz je provozován obchodní společností: Vylety V Turecku se sídlem v Alanyi Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 / C 07400. (dále také jen „Organizátor“).

1.2. Obchodní partner

1.2.1. Obchodním partnerem Organizátora uvedeného výše je obchodní společnost MBJ servis s.r.o., IČ 07931433, se sídlem Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 -Krč, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310073 (dále také jen „Obchodní partner“).

1.2.2. Kontaktní údaje Organizátora jsou následující:

a) telefon: +90 850 307 65 77
b) elektronická adresa (e-mail): info@vyletyvturecku.cz
c) adresa pro doručování psaní v listinné podobě: Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 / C Alanya

1.2.3. Kontaktní údaje Obchodního partnera:

a) telefon: +420 244 402 289
b) elektronická adresa (e-mail): info@vyletyvturecku.cz
c) adresa pro doručování psaní v listinné podobě: Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 -Krč

1.3. Webový portál vyletyvturecku.cz

1.3.1. Organizátor provozuje na internetové doméně dostupné na adrese (URL) vyletyvturecku.cz
on-line systém nabízející klientům rezervaci a nákup výletů, vstupenek na kulturní, společenské,
zábavní, zážitkové, sportovní nebo jiné akce pro využití volného času. Organizátor na webovém
portálu zveřejňuje nabídky výletů a vstupenek.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Organizátor se zavazuje pro Klienta zajistit výlet a potřebné vstupenky na základě Smlouvy uzavřené postupem dle čl. 3 a Klient se zavazuje Organizátorovi za výlet a vstupenky zaplatit způsobem dle čl. 4.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Portál obsahuje informace o výletech v podobě nabídek, a to včetně uvedení cen jednotlivých výletů. Ceny výletů jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Registrační poplatek ve výši 20% z ceny výletů nezahrnuje daň z přidané hodnoty, jelikož všechny nabízené výlety jsou realizovány v zemích mimo Evropskou unii, u nichž se daň z přidané hodnoty neuplatňuje.

3.2. Ceny výletů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Smlouva se uzavírá elektronicky, a to na základě vyplnění a odeslání objednávkové formuláře, který se Klientovi zobrazí, po kliknutí na vybraný název výletu. Následně Klient vyplní termín a počet osob a klikne na tlačítko „ZAREZERVUJTE IHNED“ , následně se otevře tzv. Rezervační formulář, přičemž objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednaném výletu,
b) způsobu úhrady ceny výletu,
c) ubytovací hotel,

3.4. Před odesláním objednávky vytvořené dle předchozího článku Obchodních podmínek je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky Klientem. Objednávku Klient odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat“., přičemž vyplněná a odeslaná objednávka se považuje za návrh na uzavření Smlouvy. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto Obchodních podmínek, které představují část Smlouvy. Údaje uvedené v objednávce jsou Organizátorem považovány za správné. Organizátor neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, potvrdí obdržení objednávky Klientovi elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

3.5. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptací) Organizátorem, jež je Organizátorem zasláno Klientovi elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Klienta, přičemž přijetí objednávky (akceptace) se považuje za doručené bezprostředně po jejím odeslání Organizátorem.

3.6. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodů.

3.7. U některých výletů může dojít ke změně termínu nebo jeho zrušení z kapacitních, klimatických nebo organizačních důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo změnit Klientovi zvolený termín v objednávce, přičemž o této možnosti musí být Klient včas informován a pokud náhradní termín neakceptuje může od smlouvy odstoupit a má nárok na vrácení uhrazeného registračního poplatku.

3.8. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA VÝLETU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena výletu je uvedena v nabídce, přičemž v rámci jedné Objednávky nemůže Klient objednat více výletů.

4.2. Cena výletu v nabídce je uváděna včetně všech poplatků (k tomuto blíže čl. 3.1.).

4.3. Klient může v rámci objednávky vybrat způsob úhrady ceny výletu a to jedním z následujících způsobů:

• bezhotovostně převodem na bankovní účet Obchodního partnera Organizátora

ComGate Payments, a.s.
       Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
       E-mail: platby-podpora@comgate.cz
       Tel:  +420 228 224 267


• bezhotovostně platební kartou. ( momentálně v řešení)

4.4. Organizátor vždy požaduje od Klienta registrační poplatek ve výši 20% z celkové ceny výletu.

4.5. V případě úhrady registračního poplatku ve výši 20% z ceny výletu převodem na bankovní účet Obchodního partnera Organizátora je částka odpovídající této ceně splatná do 72 hodin od uzavření Smlouvy, přičemž v rámci akceptace objednávky, kterou je Smlouva uzavřena jsou zaslány také platební údaje. Do okamžiku připsání bezhotovostní platby na účet Obchodního partnera Organizátora nedojde k závaznému potvrzení výletu. Klient bere na vědomí, že Organizátor může u některých výletů cenu v čase měnit. V případě, že se cena požadovaného výletu v období mezi odesláním Objednávky a uzavřením Smlouvy změní, bude Organizátor o této skutečnosti Klienta informovat s návrhem dohody dalšího postupu.

4.6. Povinnost úhrady ceny registračního poplatku ve výši 20% z ceny výletu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Obchodního partnera Organizátora. Organizátor po připsání částky na bankovní účet jeho Obchodního partnera vystaví Klientovi potvrzení o provedené platbě a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Klienta.

5. REZERVAČNÍ POPLATEK

5.1. Rezervační poplatek ve výši 20% uhrazený klientem na účet Obchodního partnera Organizátora, zůstane po celou dobu na jeho bankovním účtě vedeného v ČR až do doby, nežli dojde k samotnému čerpání výletu Klientem.

6. PRÁVA KLIENTA POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

6.1. Práva Klienta

6.1.1. Klient je oprávněn čerpat výlet na základě předložení Voucheru nebo SMS dle podmínek uvedených v nabídce.

6.2. Povinnosti Organizátora

6.2.1. Organizátor je povinen zajistit Klientovi čerpání výletu za podmínek uvedených v nabídce, a to bez vad.

6.2.2. Za vadu se nepovažuje, pokud dojde ke změně termínu, než jaký byl Klientovi uveden v objednávce, pokud byl Klient na možnost změny termínu samotným Organizátorem dopředu upozorněn ve smyslu čl. 3.7.

6.3. Klient je v souvislosti s výletem vždy povinen dodržovat pravidla stanovená Organizátorem. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu v místě konání výletu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Viz „ Podrobné podmínky účasti na výletě“

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Organizátor je k činnostem dle Smlouvy oprávněn na základě vlastnictví nejvyšší licence typu „A“ (číslo 9019) udělenou ministerstvem cestovního ruchu v Turecku..

8.2. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY

9.1. Obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách www.vyletyvturecku.cz.

9.2. Obchodní podmínky jsou Klientovi sděleny postupem při uzavření Smlouvy, před odesláním objednávky ve smyslu čl. 3.5. a 3.6 a klient si je může vytisknout nebo uložit pomocí funkcí prohlížeče Internetu.

9.3. Uzavřené Smlouvy jsou Organizátorem archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné.

9.4. Klient má informace o jim provedených objednávkách zaslané v podobě e-mailových zpráv zaslaných na jeho elektronickou adresu.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Klientovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

11.2. Pokud právní vztahy založené Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Organizátor a Klient sjednávají, že se tyto vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Zákaznická linka ČR:+420 244 402 289
Zákaznická linka Turecko: +90 850 307 65 77
Email: info@vyletyvturecku