VYLETY V TURECKU CESTOVNÍ KANCELÁŘ

HOLIDAY IN TURKEY TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 C ALANYA

VÝLETY v TURECKU 

INFORMACE OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení klienti, 

rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli v souvislosti s nákupem našeho výletu nabízeného naší firmu VYLETY V TURECKU CESTOVNÍ KANCELÁŘ, Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 C ALANYA. 

Tímto dokumentem plníme vůči Vám naši informační povinnost ve smyslu čl.12, čl.13 a čl.14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) a povinnosti podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

  1. KDO JE SPRÁVCEM VÁMI POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ 

MŮŽETE KONTAKTOVAT? 

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je naše společnost VYLETY V TURECKU CESTOVNÍ KANCELÁŘ se sídlem: Adresa: Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 C Alanya / Turkey. Provozní doba: Pondělí – Neděle od 9:00 do 21:00 hodin. Můžete také kontaktovat česky hovořícího delegáta na whats App, Wiber, Messenger tel.(+90 543 727 51 07)  (+90 850 307 65 77)

Naším obchodním partnerem v České republice je: MBJ servis s.r.o., Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 – Krč, jejímž prostřednictvím nás můžete také kontaktovat v provozní době: pondělí–pátek 10:00 hod-16:00, hod, sobota+neděle: ZAVŘENO nebo na tel.čísle: +420 244 402 289. Písemně se na nás můžete obrátit pomocí elektronické pošty na adrese: info@vyletyvturecku.cz 

  1. JAKÉ KATEGORIE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME? 

V případě, že jste se u naší společnosti registroval či provedl a zrealizoval objednávku námi nabízeného výletu prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.vyletyvturecku.cz, zpracováváme následující osobní údaje: 

* Jméno a příjmení * Doručovací a fakturační adresa, stát * Telefonní číslo * E-mailová adresa 

  1. JAK PŘISTUPUJEME KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO JE PRÁVNÍM ZÁKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? JAKÉ JSOU NAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účel Vaší objednávky, kterou jste s námi uzavřel/a. (zpracování dle článku 6, odst.1, písm.b –GDPR). S ohledem na formu jakým nabízíme náš produkt Vám nemůžeme naše služby poskytnout, aniž bychom od Vás neměli následující osobní údaje v podobě: * Vašeho jména a příjmení * Vašeho telefonního čísla * 

VYLETY V TURECKU CESTOVNÍ KANCELÁŘ HOLIDAY IN TURKEY TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kızlarpınarı mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 C /ALANYA 

* V případě, že jste se u nás zaregistrovali bude rovněž využívána Vaše e-mailová adresa za účelem přímého marketingu, abychom Vás mohli informovat o nových akcích, které by Vás mohly zajímat o nabízených slevách či jiných výhodách. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo podat námitku podle čl.21-GPRD proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, jak jsme je vymezili výše. Tuto námitku adresujte na emailovou adresu info@vyletyvturecku.cz nebo písemně na adresu sídla naší společnosti případně partnera v ČR citovaného viz výše. Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám udělil/a v písemné podobě (pokud se tak z Vaší strany stalo) (zpracování dle odst.1, písm.a) –GDPR. Rozsah takto zpracovaných osobních údajů je podrobněji popsán v bodě č.3 této informace. Na základě Vašeho souhlasu (jestliže nám ho udělíte) zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely v podobě zasílání nabídek/newsletteru.  ̈ 

  1. KDO JE PŘÍJEMCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Příjemcem Vašich osobních údajů je primárně naše firma. 

  1. JAK DLOUHO BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY? 

Osobní údaje, na které nám byl z Vaší strany dán souhlas k jejich zpracování (e-mailová adresa ) a které jsou v souhlasu popsány, budou zpracovány po dobu, na jakou byl Vás souhlas udělen. Pokud se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě příslušných ustanovení vyplývajících z GDPR (viz čl.3 výše), tak budou zpracovávány po dobu nutnou k realizaci Vaší objednávky. 

  1. JAKÝM ZPŮSOBEM BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY? JAK BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY? 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému naši VYLETY V TURECKU CESTOVNÍ KANCELÁŘ. Všechny osoby na straně naší společnosti, které přichází do styku s osobními údaji, byly pro daný účel proškolené a prověřené. Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi. 

  1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech, které souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů: * Pokud jste udělil/a Váš souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě souhlasu, máte právo Vámi udělený souhlas kdykoliv odvolat. Vaše odvolání souhlasu můžete učinit prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu našeho sídla (viz č. 1 výše) nebo elektronicky na adresu: info@vyletyvturecku.cz s tím, že v odvolání uvedete Vaši identifikaci v podobě jména, příjmení a e-mailové adresy. V souvislosti s odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že VYLETY V TURECKU CESTOVNÍ KANCELÁŘ je nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen jiným důvodem předvídaným GDPR, než je Váš souhlas. Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě odvolání Vašeho souhlasu není jakkoliv dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývající z Vámi uděleného souhlasu. Tedy i po odvolání Vašeho souhlasu bude zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v době platnosti Vašeho souhlasu nadále považováno za zákonné. 

VYLETY V TURECKU CESTOVNÍ KANCELÁŘ HOLIDAY IN TURKEY TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KIzlarpınarı Mah. Öğretmenevi Sok. No: 3 C ALANYA 

* Máte právo požadovat přístup kVašim osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR. * Máte právo na opravu poskytovaných osobních údajů dle čl. 16 GDPR * Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR * Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl.18 GDPR * Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl.20 GDPR, tj. můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů k jinému správci * Máte právo podat proti nám jako správci Vašich osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz (čl.77 GDPR) Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají. 

  1. ZPRACOVÁVÁTE MÉ CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE? 

Ne. 

  1. CO SE ROZUMÍ ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať je prováděna mechanicky nebo pomocí automatických postupů. Zpracování zahrnuje shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. 

  1. DALŠÍ INFORMACE 

Pokud změníme účel zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat. Pokud by Vám bylo cokoliv v této informaci nejasného, jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět. Pokud tuto informaci změníme, budeme Vás o změně informovat. 

V Praze dne 15.2.2018